Skip to main content
 首页 » 历史名家书法作品 » 隋唐书法

李邕《出师表》行楷书高清图

2022年06月03日 09:23:133788人参与0

李邕《出师表》,行书,无款绢本,割裂成册。原本今藏台湾故宫博物院,前有嘉庆御览之宝,宣统御览之宝,石渠宝笈等印,后半及署款皆残缺,书者名不可考,书势似李邕,清《滋蕙堂帖》曾刻,直署为李北海书,近人王壮为编入《中国书画》定为真迹。此册不见宋明著录,落笔结字庄峻有法,较《四言古诗卷》为优,以李书《法华寺》、《李思训》等碑较之,神韵若合。然有一二未惬意之笔,若非邕书,当为学邕书之善者。

【始】

【1】诸葛孔明《出师表》先帝创业未半,

【2】而中道崩殂;今天下三分,益州疲敝,此诚危急

【3】存亡之秋也。然侍卫之臣,不懈于内;忠志之士,

【】忘身于外者:盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下

【】也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之

【】气;不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

【】宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同:若有

【】作奸犯科,及为忠善者,宜付有司,论其刑赏,以

【】昭陛下平明之治;不宜偏私,使内外异法也。侍

【】中、侍郎郭攸之、费依、董允等,此皆良实,志虑忠

【】纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉

【】以咨之,然后施行,必得裨补阙漏,有所广益。将

【】军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用之于昔日,先帝

【】称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中

【】之事,事无大小,悉以咨之,必能使行阵和穆,优劣得所。亲

【】贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤

【】臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此

【】事,未尝

【终】

评论列表暂无评论
发表评论不会发表评论(点这里)
微信